Przejdź do treści

REJESTRACJA PRODUKTU TRADYCYJNEGO W UNII EUROPEJSKIEJ

Producent każdego produktu tradycyjny może starać się o uzyskanie rejestracji w Unii Europejskiej. W europejskim systemie jakościowym zostały rozróżnione dwie kategorie produktów: produkty tradycyjne i produkty regionalne znanego pochodzenia.

Produktom tradycyjnym przyznawany jest znak GWARANTOWANEJ TRADYCYJNEJ SPECJALNOŚCI (GTS), który regulowany jest dwoma rozporządzeniami:

(Rozporządzenie Rady (WE) 509/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie produktów rolnych i środków spożywczych będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami)

(Rozporządzenie Komisji (WE) 1216/2007 z dnia 18.10.2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 509/2006 w sprawie produktów rolnych i środków spożywczych będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami. )

O Gwarantowaną Tradycyjną Specjalność – mogą się ubiegać grupy producentów dla produktu tradycyjnego, wytwarzanego co najmniej od 25 lat, posiadające cechy odróżniające ten produkt od innych. Do rejestru Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności wpisuje się produkty rolne i środki spożywcze, które charakteryzują się znakomitą jakością i tradycyjnym charakterem a nie są powiązane z żadnym szczególnym obszarem.

Wniosek można przygotować z zastrzeżeniem nazwy bądź bez zastrzeżenia nazwy.

Wniosek „bez zastrzeżenia nazwy” składany jest przede wszystkim w celach promocyjnych. Każdy dotychczasowy producent danego produktu, niezależnie od sposobu jego wytwarzania, ma prawo dalej posługiwać się używaną wcześniej nazwą, chociaż została ona zarejestrowana. Nie może natomiast posługiwać się znakiem GTS na produkcie. Ten zastrzeżony jest wyłącznie dla tych producentów, którzy produkują zgodnie ze specyfikacją, jaka została podana we wniosku o rejestrację GTS.

Wniosek „z zastrzeżeniem nazwy” zamyka producentom, którzy produkują niezgodnie ze specyfikacją drogę nie tylko do używania znaku, ale i do używania nazwy produktu. Dlatego też wniosek z zastrzeżeniem nazwy może być składany tylko dla produktów o nazwie oryginalnej, która nie jest już w powszechnym użyciu i nie przynosi dochodów w innych miejscach na świecie. (np. kabanos pierekaczewnik)

Produktom regionalnych czyli produktom znanego pochodzenia przyznawany jest znak CHRONIONEJ NAZWY POCHODZENIA (ChNP) lub CHRONIONEGO OZNACZENIA GEOGRAFICZNEGO (ChOG). Obydwa oznaczenia regulowane są rozporządzeniami:

(Rozporządzenie Rady (WE) 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych)

(Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1898/2006 z dnia 14 grudnia 2006r określające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw produktów rolnych i środków spożywczych.)

Nazwa produktu wykorzystuje lub nawiązuje do

  • regionu,
  • konkretnego miejsca,
  • w wyjątkowych przypadkach kraju, gdzie dany produkt jest wytwarzany.

(np. miód z Sejneńszczyzny/Łoździejszczyzny(ChNP), andruty kaliskie (ChOG) – nazwa wyraźnie nawiązuje, w przypadku miodu – do regionu, w przypadku – andrutów konkretnego miejsca, wytwarzania produktu.)

Chroniona Nazwa Pochodzenia może być przyznana tylko takiemu produktowi, którego wszystkie surowce pochodzą z określonego obszaru i wszystkie fazy wytwarzania mają miejsce na tym obszarze. Takimi produktami są na przykład wytwarzane tradycyjnymi metodami oscypek i bryndza podhalańska, związane z Podhalem wieloma elementami: rasą owiec, sposobem i warunkami wypasu, jakością i rodzajem mleka, metodami wytwarzania sera, itp. Produkty te jako pierwsze z polskich produktów zostały zarejestrowane przez KE i mogą posługiwać się znakiem ChNP.

Chronione Oznaczenie Geograficzne może być przyznane produktowi, którego co najmniej jedna faza wytwarzania odbywa się na danym terenie. Takim przykładem jest miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich – pyłek pozyskiwany jest z kwiatów wrzosu na terenie Borów Dolnośląskich, ale pszczoły mogą być przywożone są na pożytki wrzosowe w Borach Dolnośląskich z obszaru szerszego niż teren Borów Dolnośląskich.

Zgodnie z przepisami zarejestrowane nazwy, w przypadku Chronionych Nazw Pochodzenia, Chronionych Oznaczeń Geograficznych oraz Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności zarejestrowanych z zastrzeżeniem nazwy, są chronione przed:

  • wszelkim bezpośrednim lub pośrednim wykorzystywaniem w celach komercyjnych zarejestrowanej nazwy dla produktów nie objętych rejestracją, o ile produkty te są porównywalne do produktów zarejestrowanych pod tą nazwą lub jeśli stosowanie nazwy narusza prestiż chronionej nazwy;
  • każdym niezgodnym z prawem zawłaszczeniem, imitacją lub aluzją, jeśli nawet prawdziwe pochodzenie produktu jest zaznaczone lub chroniona nazwa została przetłumaczona, lub towarzyszy jej wyrażenie „w stylu”, „rodzaju”, „przy użyciu metody”, „tak jak produkowane w”, „imitacja” lub „podobne”;
  • wszelkimi innymi fałszywymi lub mylącymi danymi odnoszącymi się do miejsca pochodzenia, właściwości lub podstawowych cech produktu na opakowaniu wewnętrznym lub zewnętrznym, w materiale reklamowym lub dokumentach odnoszących się do danego produktu lub na opakowaniu produktu w pojemniku, mogącym stworzyć fałszywe wrażenie co do jego pochodzenia;
    wszelkimi innymi praktykami mogącymi wprowadzić w błąd zainteresowanych co do prawdziwego pochodzenia produktu.
Skip to content