Przejdź do treści

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O REJESTRACJĘ PRODUKTU TRADYCYJNEGO W UE?

O rejestrację produktu tradycyjnego lub regionalnego występuje grupa producentów, a nie pojedynczy producent.

Wynika to z faktu, iż produkt tradycyjny lub regionalny kształtuje się w ciągu długiego czasu, w wyniku oddziaływania wielu czynników naturalnych, kulturowych- dlatego stanowi dobro wspólne całego regionu i nie może zostać zawłaszczony przez jednego producenta. Dlatego warunkiem koniecznym przyjęcia wniosku jest jego złożenie przez grupę producencką

Grupa – to każda grupa producentów, lub przetwórców, niezależnie od jej formy prawnej lub składu, której działalność związana jest z tym samym produktem rolnym lub środkiem spożywczym. Grupa producentów jest konieczna dla rejestracji produktu, ale też jej sprawne funkcjonowanie i zaangażowanie producentów w działania grupowe może im przynieść znaczne korzyści.

Do obowiązków grupy oprócz przygotowania i złożenia wniosku należy:

  • Wypracowanie obowiązujących jej członków zasad
  • Wypracowanie specyfikacji produktu
  • Ustalenie reguł i częstotliwości kontroli oraz mechanizmów samokontroli
  • Wybór jednostki certyfikującej

W niektórych przypadkach (np. dla rejestracji produktu znanego pochodzenia) osoba fizyczna lub prawna może być traktowana jako grupa, z uwagi na spełnienie 2 następujących warunków:

  • Osoba ta jest jedynym producentem na danym obszarze geograficznym
  • Wyznaczony obszar geograficzny posiada charakterystykę odróżniającą go w zauważalny sposób od obszarów sąsiednich, lub charakterystyka danego produktu odróżnia go od produktów wytwarzanych .

FORMY PRAWNE GRUP PRODUCENTÓW

Osobowość prawnaPodstawa PrawnaCel OrganizacjiTeren działaniaLiczba członków założycieliCzłonkowie organizacjiForma finansowania
ZrzeszenieUst. z dn. 08.10.82, O społeczno-zawodowych organizacjach rolnikówspołeczny, ale również gospodarczy (kółka rolnicze)terytorium RPco najmniej 10 osób fizycznych, z których co najmniej 8 prowadzi rolne gospodarstwo jako właściciel, posiadacz bądź użytkownikosoby fizyczneskładki członkowskie
StowarzyszenieUst. z dn. 07.04.89 Prawo o stowarzyszeniachspołecznybez ograniczeńco najmniej 15 osób fizycznychosoby fizyczne, osoby prawne – tylko jako członkowie wspierający.składki członkowskie
Izba gospodarczaUst. z dn. 30.05.89 O izbach gospodarczychspołeczny, gospodarczyterytorium RPco najmniej 100 podmiotów gospodarczychpodmioty gospodarczeskładki członkowskie
SpółdzielniaUst. z dn. 16.09.82 Prawo spółdzielczeminimalizacja kosztów oraz możliwość realizacji dodatkowych celów społecznych, zapisanych w statuciebez ograniczeńco najmniej 10 osób fizycznych lub 3 osoby prawne, w przypadku spółdzielni produkcji rolniczej 5 osób fizycznychoosoby fizyczne i prawne, na równych prawachudział
Spółka z.o.o,Ust. z dn. 15.09.00 Kodeks spółek handlowychdowolnybez ograniczeń1 i więcej osób fizycznych lub prawnychosoby fizyczne i prawne na równych prawachudział
Spółka akcyjnaUst. z dn. 15.09.00 Kodeks spółek handlowych bez ograniczeń1 i więcej osób fizycznych lub prawnychosoby fizyczne i prawne, na równych prawachakcje
Skip to content