Przejdź do treści

PROCEDURY PRAWNE ORAZ PRZEBIEG REJESTRACJI PRODUKTU

1 ETAP. PRZYTOGOTWANIE WNIOSKU.

Przygotowanie wniosku:

Przygotowanie i złożenie wniosku o rejestrację w Unii Europejskiej przez uprawniony podmiot, którym mogą być członkowie tylko i wyłącznie grup producenckich. Przed przygotowaniem wniosku należy dokonać weryfikacji przedmiotu, pod kątem spełnienia warunków określonych w rozporządzeniu. Ważną kwestią jest również fakt, iż produkt tradycyjny i regionalny stanowi dobro wspólne danego regionu i nie może zostać zawłaszczony przez jednego producenta, dlatego koniecznym warunkiem przyjęcie wniosku jest przygotowanie i złożenie go przez grupę producencką.

Kontrola jakości produktu:

Na etapie przygotowania wniosku należy określić specyfikację produktu oraz dokonać wyboru jednostki certyfikującej oraz wyznaczyć procedury kontroli produktu.

Niezwykle ważnym elementem który zapewnia jakość i ochronę produktu jest system kontroli, na który składa się:

  • samokontrola w grupie producentów
  • kontrole zewnętrzna zgodności ze specyfikacją

Kontrole przeprowadzone są na wniosek producenta, który składając wniosek o rejestrację wyrobu zobowiązany jest podać odpowiednią instytucję odpowiedzialną za kontrolę wytwarzanego przez nich produktu. Organami właściwymi do przeprowadzenia kontroli są: Wojewódzki Inspektor jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (WIJHARS) lub prywatne jednostki certyfikujące – upoważnione przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. (aktualnie sześć prywatnych jednostek otrzymało akredytację na certyfikowanie produktów regionalnych i tradycyjnych).

Koszty kontroli ponoszą producenci wyrobu posiadającego lub starającego się o Chronione Oznaczenie Geograficzne, Chronioną Nazwę Pochodzenia lub Gwarantowaną Tradycyjną Specjalność. Częstotliwość i rodzaj kontroli powinien odpowiadać specyfice procesów wytwarzania danego produktu.

2 ETAP. ZŁOŻENIE WNIOSKU

Złożenie wniosku następuje do Rady do Spraw Tradycyjnych i Regionalnych Nazw Produktów Rolnych i Środków Spożywczych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Złożenie wniosku o zarejestrowanie produktu – wiąże się z uiszczeniem opłat w wysokości 300,00 zł.

Po zaakceptowaniu przez organ opiniodawczy wniosek zostaje opublikowany na stronie internetowej MRiRM i inni producenci krajowi mają możliwość w ciągu 1 miesiąca złożenia sprzeciwu. Po tym okresie wniosek zostaje przesłany do rejestracji w Brukselii, i od tego momentu, produkt podlega ochronie na terytorium RP.

3 ETAP. WERYFIKACJA WNIOSKU PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ

Dokumentację dotyczącą produktów ubiegających się o rejestrację, po uprzednim zbadaniu ich zasadności i prawidłowości, właściwy organ państwa członkowskiego przekazuje Komisji Europejskiej.Komisja Europejska rozpatruje i akceptuje wniosek. W ciągu dwunastu miesięcy od daty otrzymania wniosku Komisja Europejska powinna sprawdzić czy wniosek spełnia wymagania rozporządzenia Procedura oceny może trwać jednak do kilku lat. Wniosek zostaje opublikowany w Dzienniku Urzędowym EU – i inni producenci, z wyłączeniem producentów z Polski mają możliwość złożenia sprzeciwu w terminie 6 miesięcy. W przypadku protestu – proponowane jest porozumienie. W przypadku gdy w terminie 3 miesięcy porozumienie nie zostanie osiągnięte, decyzja dotycząca rejestracji jest podejmowana przez Komisję Europejską.

W przypadku braku sprzeciwu w terminie 6 miesięcy, Komisja Europejska wydaje odpowiednie rozporządzenie rejestrujące produkt, którego nazwa zostaje wpisana do rejestru gwarantowanych tradycyjnych specjalności w przypadku produktu tradycyjnego, albo do rejestru nazw znanego pochodzenia w przypadku produktu regionalnego.

Skip to content