produkt tradycyjny

Procedury prawne oraz przebieg rejestracji produktu

Kto może ubiegać się o rejestrację produktu tradycyjnego w UE?

1 ETAP. PRZYTOGOTWANIE WNIOSKU.

Przygotowanie wniosku:

Przygotowanie i złożenie wniosku o rejestrację w Unii Europejskiej przez uprawniony podmiot, którym mogą być członkowie tylko i wyłącznie grup producenckich. Przed przygotowaniem wniosku należy dokonać weryfikacji przedmiotu, pod kątem spełnienia warunków określonych w rozporządzeniu. Ważną kwestią jest również fakt, iż produkt tradycyjny i regionalny stanowi dobro wspólne danego regionu i nie może zostać zawłaszczony przez jednego producenta, dlatego koniecznym warunkiem przyjęcie wniosku jest przygotowanie i złożenie go przez grupę producencką.

Kontrola jakości produktu:

Na etapie przygotowania wniosku należy określić specyfikację produktu oraz dokonać wyboru jednostki certyfikującej oraz wyznaczyć procedury kontroli produktu.

Niezwykle ważnym elementem który zapewnia jakość i ochronę produktu jest system kontroli, na który składa się:

  • samokontrola w grupie producentów
  • kontrole zewnętrzna zgodności ze specyfikacją

Kontrole przeprowadzone są na wniosek producenta, który składając wniosek o rejestrację wyrobu zobowiązany jest podać odpowiednią instytucję odpowiedzialną za kontrolę wytwarzanego przez nich produktu. Organami właściwymi do przeprowadzenia kontroli są: Wojewódzki Inspektor jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (WIJHARS) lub prywatne jednostki certyfikujące – upoważnione przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. (aktualnie sześć prywatnych jednostek otrzymało akredytację na certyfikowanie produktów regionalnych i tradycyjnych).

Koszty kontroli ponoszą producenci wyrobu posiadającego lub starającego się o Chronione Oznaczenie Geograficzne, Chronioną Nazwę Pochodzenia lub Gwarantowaną Tradycyjną Specjalność. Częstotliwość i rodzaj kontroli powinien odpowiadać specyfice procesów wytwarzania danego produktu.

2 ETAP. ZŁOŻENIE WNIOSKU

Złożenie wniosku następuje do Rady do Spraw Tradycyjnych i Regionalnych Nazw Produktów Rolnych i Środków Spożywczych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Złożenie wniosku o zarejestrowanie produktu – wiąże się z uiszczeniem opłat w wysokości 300,00 zł.

Po zaakceptowaniu przez organ opiniodawczy wniosek zostaje opublikowany na stronie internetowej MRiRM i inni producenci krajowi mają możliwość w ciągu 1 miesiąca złożenia sprzeciwu. Po tym okresie wniosek zostaje przesłany do rejestracji w Brukselii, i od tego momentu, produkt podlega ochronie na terytorium RP.

3 ETAP. WERYFIKACJA WNIOSKU PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ

Dokumentację dotyczącą produktów ubiegających się o rejestrację, po uprzednim zbadaniu ich zasadności i prawidłowości, właściwy organ państwa członkowskiego przekazuje Komisji Europejskiej.Komisja Europejska rozpatruje i akceptuje wniosek. W ciągu dwunastu miesięcy od daty otrzymania wniosku Komisja Europejska powinna sprawdzić czy wniosek spełnia wymagania rozporządzenia Procedura oceny może trwać jednak do kilku lat. Wniosek zostaje opublikowany w Dzienniku Urzędowym EU – i inni producenci, z wyłączeniem producentów z Polski mają możliwość złożenia sprzeciwu w terminie 6 miesięcy. W przypadku protestu – proponowane jest porozumienie. W przypadku gdy w terminie 3 miesięcy porozumienie nie zostanie osiągnięte, decyzja dotycząca rejestracji jest podejmowana przez Komisję Europejską.

W przypadku braku sprzeciwu w terminie 6 miesięcy, Komisja Europejska wydaje odpowiednie rozporządzenie rejestrujące produkt, którego nazwa zostaje wpisana do rejestru gwarantowanych tradycyjnych specjalności w przypadku produktu tradycyjnego, albo do rejestru nazw znanego pochodzenia w przypadku produktu regionalnego.

Mamy nadzieję, że wśród miłośników fotografii znajdą się również pasjonaci kuchni mazowieckiej, którzy potraktują konkurs jako zabawę smakiem, światłem i kompozycją. Celem konkursu jest bowiem upowszechnienie mody na fotografię kulinarną jako formę podróży przez świat pełen smakołyków kuchni mazowieckiej, kolorów i struktur.  

Kategorie w których możecie nadsyłać zdjęcia:

Swoje pomysły wraz z wypełnionym formularzem konkursu nadsyłajcie mailowo na adres fotografiakulinarna@mazovia.pl

Szczegółowe informacje – pod numerem telefonu 22 59 79 146

Kalendarz 2021

Kalendarz 2021

Prezentujemy Państwu kalendarz na 2021 rok promujący lokalne dziedzictwo kulinarne Szlaku Kulinarnego Doliny Radomki.

Nabór do Mazowieckiego Konkursu Fotografii Kulinarnej wydłużony do 30 września 2020 r.

Nabór do Mazowieckiego Konkursu Fotografii Kulinarnej wydłużony do 30 września 2020 r.

Mamy nadzieję, że wśród miłośników fotografii znajdą się również pasjonaci kuchni mazowieckiej, którzy potraktują konkurs jako zabawę smakiem, światłem i kompozycją. Celem konkursu jest bowiem upowszechnienie mody na fotografię kulinarną jako formę podróży przez świat pełen smakołyków kuchni mazowieckiej, kolorów i struktur.

Polski EBazarek

Polski EBazarek

Polskiebazarek.pl jest odpowiedzią na utrudnienia występujące w dobie koronawirusa z tradycyjnym sposobem sprzedaży produktów – pomaga w nawiązywaniu bezpośrednich kontaktów przez rolników i producentów żywności z konsumentami.

PRZEPISY KULINARNE

papryka z miodem
ogórki konserwowe z papryą
papryka z cebulą i burakiem
dzem z czerwoenj papryki
Wielkość czcionki
Wersja kontastowa