dofinansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia "Razem dla Radomki" w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" - działanie 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju "Razem dla Radomki" na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

produkt tradycyjny

Procedury prawne oraz przebieg rejestracji produktu

Kto może ubiegać się o rejestrację produktu tradycyjnego w UE?

1 ETAP. PRZYTOGOTWANIE WNIOSKU.

Przygotowanie wniosku:

Przygotowanie i złożenie wniosku o rejestrację w Unii Europejskiej przez uprawniony podmiot, którym mogą być członkowie tylko i wyłącznie grup producenckich. Przed przygotowaniem wniosku należy dokonać weryfikacji przedmiotu, pod kątem spełnienia warunków określonych w rozporządzeniu. Ważną kwestią jest również fakt, iż produkt tradycyjny i regionalny stanowi dobro wspólne danego regionu i nie może zostać zawłaszczony przez jednego producenta, dlatego koniecznym warunkiem przyjęcie wniosku jest przygotowanie i złożenie go przez grupę producencką.

Kontrola jakości produktu:

Na etapie przygotowania wniosku należy określić specyfikację produktu oraz dokonać wyboru jednostki certyfikującej oraz wyznaczyć procedury kontroli produktu.

Niezwykle ważnym elementem który zapewnia jakość i ochronę produktu jest system kontroli, na który składa się:

  • samokontrola w grupie producentów
  • kontrole zewnętrzna zgodności ze specyfikacją

Kontrole przeprowadzone są na wniosek producenta, który składając wniosek o rejestrację wyrobu zobowiązany jest podać odpowiednią instytucję odpowiedzialną za kontrolę wytwarzanego przez nich produktu. Organami właściwymi do przeprowadzenia kontroli są: Wojewódzki Inspektor jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (WIJHARS) lub prywatne jednostki certyfikujące – upoważnione przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. (aktualnie sześć prywatnych jednostek otrzymało akredytację na certyfikowanie produktów regionalnych i tradycyjnych).

Koszty kontroli ponoszą producenci wyrobu posiadającego lub starającego się o Chronione Oznaczenie Geograficzne, Chronioną Nazwę Pochodzenia lub Gwarantowaną Tradycyjną Specjalność. Częstotliwość i rodzaj kontroli powinien odpowiadać specyfice procesów wytwarzania danego produktu.

2 ETAP. ZŁOŻENIE WNIOSKU

Złożenie wniosku następuje do Rady do Spraw Tradycyjnych i Regionalnych Nazw Produktów Rolnych i Środków Spożywczych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Złożenie wniosku o zarejestrowanie produktu – wiąże się z uiszczeniem opłat w wysokości 300,00 zł.

Po zaakceptowaniu przez organ opiniodawczy wniosek zostaje opublikowany na stronie internetowej MRiRM i inni producenci krajowi mają możliwość w ciągu 1 miesiąca złożenia sprzeciwu. Po tym okresie wniosek zostaje przesłany do rejestracji w Brukselii, i od tego momentu, produkt podlega ochronie na terytorium RP.

3 ETAP. WERYFIKACJA WNIOSKU PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ

Dokumentację dotyczącą produktów ubiegających się o rejestrację, po uprzednim zbadaniu ich zasadności i prawidłowości, właściwy organ państwa członkowskiego przekazuje Komisji Europejskiej.Komisja Europejska rozpatruje i akceptuje wniosek. W ciągu dwunastu miesięcy od daty otrzymania wniosku Komisja Europejska powinna sprawdzić czy wniosek spełnia wymagania rozporządzenia Procedura oceny może trwać jednak do kilku lat. Wniosek zostaje opublikowany w Dzienniku Urzędowym EU – i inni producenci, z wyłączeniem producentów z Polski mają możliwość złożenia sprzeciwu w terminie 6 miesięcy. W przypadku protestu – proponowane jest porozumienie. W przypadku gdy w terminie 3 miesięcy porozumienie nie zostanie osiągnięte, decyzja dotycząca rejestracji jest podejmowana przez Komisję Europejską.

W przypadku braku sprzeciwu w terminie 6 miesięcy, Komisja Europejska wydaje odpowiednie rozporządzenie rejestrujące produkt, którego nazwa zostaje wpisana do rejestru gwarantowanych tradycyjnych specjalności w przypadku produktu tradycyjnego, albo do rejestru nazw znanego pochodzenia w przypadku produktu regionalnego.

Procedury prawne oraz przebieg rejestracji produktu

Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej „RADOMKA wspólnie z partnerem Lokalną Grupą Działania „Razem dla Radomki” zaprasza lokalnych liderów, mieszkańców obszaru, stowarzyszenia, Koła Gospodyń Wiejskich, grupy nieformalne, do udziału w konkursie kulinarnym na najlepszą potrawę lokalną przygotowaną z papryką.

W konkursie mogą wziąć udział podmioty, których terenem zamieszkania i/lub działania jest obszar wiejski południowej części województwa mazowieckiego, teren powiatów: radomskiego, przysuskiego i zwoleńskiego:. Uczestnicy konkursu mogą przygotować i przesłać przepisy na max. 2 potrawy spośród takich kategorii jak:

  • I danie gorące z papryką,
  • II danie zimne z papryka,
  • III przetwory (i nalewki) z papryką.

Przy ocenie potraw będą brane pod uwagę następujące kryteria: smak potrawy, regionalność, podanie potrawy, pracochłonność wykonania potrawy, nowatorski i nowoczesny charakter potrawy. Oceny dokona profesjonalne trzyosobowe jury. Zwycięzcom z każdej z kategorii przekazane zostaną nagrody w łącznej wysokości 4 500 zł, w postaci bonów do realizacji w sklepie RTV/AGD.

Formularze zgłoszeniowe oraz przepisy prosimy nadsyłać drogą e-mail na adres: zarzad@razemdlaradomki.pl lub lgd@razemdlaradomki.pl. Na zgłoszenia czekamy do 15.08.2023 r.

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 20 sierpnia 2023 podczas Ogólnopolskich Targów Papryki w Przytyku.

Więcej informacji, wraz z formularzem zgłoszeniowym znajdą Państwo tu:

REGULAMIN KONKURSU

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

OSTATNIE AKTUALNOŚCI

Moc Polskich Warzyw – Warzywa ciepłolubne na stole i w słoikach

Moc Polskich Warzyw – Warzywa ciepłolubne na stole i w słoikach

Warzywa ciepłolubne na stole i w słoikach: garść pomysłów na wykorzystanie sezonu na papryki, cukinie i bakłażany. Początek jesieni to wspaniały kulinarnie sezon na pyszne, soczyste polskie warzywa ciepłolubne takie jak papryki, cukinie i bakłażany. Ich różnorodność...

PRZEPISY KULINARNE

papryka z miodem
ogórki konserwowe z papryą
papryka z cebulą i burakiem
dzem z czerwoenj papryki